AANKOOPVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN DOOR DREAMS ONLINE MARKETING – PRESTATIE-GEBASEERDE VERGOEDING

1. Toepasselijkheid

Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen Dreams Online Marketing (hierna “DOM” genoemd) en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Dienstbeschrijving

DOM biedt diverse diensten op het gebied van data gedreven marketing, waaronder Google Ads-beheer op basis van een prestatie-gebaseerde vergoeding. De specifieke diensten en voorwaarden worden beschreven in de offerte of overeenkomst.

3. Prijs en Betaling

3.1. De Klant zal DOM betalen op basis van een prestatie-gebaseerde vergoeding, waarbij de betaling afhankelijk is van het behalen van vooraf overeengekomen conversies via Google Ads.

3.2. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 7 na het behalen van de overeengekomen conversies.

3.3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

4. Annulering en Terugbetaling

4.1. Annulering door de Klant is mogelijk volgens de in de offerte of overeenkomst vermelde annuleringsvoorwaarden.

4.2. Bij annulering door de Klant kunnen er kosten verschuldigd zijn, afhankelijk van de behaalde conversies.

5. Vertrouwelijkheid

Beide partijen verbinden zich ertoe vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken aan derden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. DOM zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren en om de beoogde conversies te behalen.

6.2. De aansprakelijkheid van DOM is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk betaald is aan Dreams Online Marketing voor de betreffende conversies.

6.3. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde diensten en aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

7. Overmacht

DOM is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen en overheidsmaatregelen.

8. Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.